Öğretim Üyesinin Akademik Hak ve Sorumlulukları

“Öğretim Üyesi” el kitabının amacı; rolleri, öğretim üyesinin beklentilerini ve yükümlülüklerini ve performansın standartlarını tanımlamaktır. Öğretim üyesinin akademik sorumluluklarını tanımlamanın yanı sıra bu el kitabı, prosedürleri ve yıllık gözden geçirmelerde, yenilemelerde ve promosyonlarda kullanılan ölçütleri açıklar. Ayrıca öğretim üyesinin gelişiminin tanımlanmasında ve seçkin performansın desteklenmesi ve tanınmasını eşit önemde ele alan bir rehber olacaktır. Fakültenin akademik sorumlulukları, öğretmeyi, bilimsel araştırma ve hizmeti içerir. Kontratta belirtildiği gibi hizmetin doğasına bağlı olarak, öğretim üyesi araştırma sorumluluğundan muaf tutulabilir. Hizmet ve/veya ek öğretim, yöneticiler ve öğretim üyeleri için üniversite ile olan sözleşmeli anlaşmalarında belirtildiği gibi araştırma zorunluluğunun yerine sayılabilir. Tam tam zamanlı bir öğretim üyesinin haftalık en az 40 saati dolduran bir iş yükü vardır. Bir öğretim üyesinin yıllık tatil süresi, maksimum bir aydır. Her ülkede, enstitünün misyonuna bağlı olarak öğretim üyelerinden beklenen akademik performansın standartları, bir enstitüden bir diğer enstitüye göre değişebilir. Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin kuruluşunda da belirttiği gibi, Koç Üniversitesi'nin misyonu uluslararası kabul gören normlarla 'merkezi mükemmelliyet'e ulaşmak açıkca duyurulmuştur. Vehbi Koç Vakfı, bu isteğin gereği olarak misyonunda başarılı olabilmesi için üniversiteye mali destek vermektedir. Bir üniversite için amacın tekliğiyle bir şirketteki çalışmaların çeşitliliğine sahip olmak tamamen olasıdır. Mükemmeliği aramak, üniversitede en başta gelen ve dikkat gerektiren iki performans standartlarının uygulamasını gerektirir: Öğretme ve bilimsel bilgi. Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden karşılıklı tüm akademik çalışmalarında üstün olmalarını bekler. Yıllık performans değerlendirmelerinde öğretme ve araştırmaya aynı ağırlık verilir. Buna karşın, yenileme ve terfi kararlarında (kararlarda yıldan yıla üzerinde gittikçe artan performan temel alınır) gösterilen bilimsel bilginin kalitesi daha ağır basar.

Öğretim
Öğretim aşağıda açıklanan ders talimatına ek olarak çok sayıda bileşen içerir:

Yönerge
Öğretim üyesi, ilgili dekan tarafından dersleri öğretmek üzere atanır. Rektör Yardımcısı, ders yükünü üniversite adına onaylar. Öğretim üyesi, katalogda da resmi olarak açıklandığı gibi derslerin içeriğinin derse uygunluğuna karar vermeden ve zamanını ayarlamadan ve başarılı olmasından sorumludur. Öğretim üyesi, sınıf tartışmasını dersle ilgili konularla sınırlandırmalıdır. Derslerin Kayıt Kabul tarafından programlanan zamanda ve yerde yapılmasından da sorumludur.

 • Bildirilen ders zamanları ve yerleri ilgili dekanın isteği üzerine ancak Kayıt Kabul tarafından değiştirilir. Öğretim üyeleri Kayıt Kabul ile doğrudan temasa geçmemelilerdir.
 • Her öğretim üyesi derslerin başladığı ilk hafta öğrencilerine ayrıntılı bir öğretim programı vermekle yükümlüdür. Öğretim programı dersin içeriğiyle ilgili bilgiyi, ders ve okuma kitabı gibi kaynakları, değerlendirme ve performans, telafi politikası ve akademik dürüstlüğü içerir.
 • Öğretim üyesi, sınıfta ve öğrencilerin birey olarak değerlerine saygı için akademik çalışmalara uygun bir ortam sağlamakla yükümlüdür.

Ders Yükü
Araştırma politikası olan bir öğretim üyesinin öğretim zorunluğu her akademik yılda üç kredili dört dersten oluşur. Benzer şekilde, araştırma zorunluluğu olmayan öğretim üyelerinin her bir akademik yıl için üçer kredili sekiz ders verme zorunluluğu vardır. Bu normal miktarlar dekanın önerisi ve rektörün onayı üzerine arttırılabilir ya da azaltılabilir.

Öğretim Üyesi ve Ders Değerlendirme ile İlgili Politika ve Prosedürler
Öğrenciler tarafından yapılan öğretim etkililiğinin Öğretmen/Ders değerlendirmesi, farklı amaca hizmet eden iki yöne sahiptir. İlki doğrudan öğretmenin etkisi ile ilişkilidir ve öğretim üyesinin öğretim tekniklerini nasıl geliştirilmesi gerektiği hakkında geri bildirim sağlar. İkincisi ise yıllık akademik değerlendirme hakkındadır. Ders değerlendirme formu Ek A1 de verilmiştir.

Derecelendirme , Sınav ve Not Bildirimi
Fakülte her dersin sınıf toplantısının başlangıcında derecelendirme ve telafi politikasını duyuracaktır. Üniversitede geçerli olan derecelendirme sistemi geçerli katalogda tanımlanmıştır. Her öğretim üyesinden, ders yarıyılı süresince zorunlu ya da seçmeli verilen derslerin sınav zamanlarını seçmesi beklenir. Genel kurallarda istisnalar olasıdır, ancak izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir:

 • Eğer sınavlar düzenli ders saatinden farklı bir zamanda yapılacaksa, bu durum ilk hafta boyunca öğrencilere dağıtılan ders programında yer almalıdır.
 • Bazen olağandışı durumlar bildirilen programdan sapmayı zorunlu kılarsa, öğrenciler gelişmelerden haberdar edilmek zorundadır.
 • Öğretim üyeleri notları Kayıt Kabul tarafından bildirilen zamanlarda çevrimiçi listelere girer ve bir basılı kopyası da Dekan/Direktöre sunulur. Belirtilen son tarihe yetişemeyen bir öğretim üyesi, dekanına bilgi vermek ve “tamamlanmamış” notlar listesini dekanın yetkisine sunmak zorundadır. Tamamlanmamış not akademik takvimde bildirilen son tarihte A-F den birisiyle girilmelidir. 
 • Öğretim üyeleri Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayını almadan yarıyıl sonu sınavının zamanını ve tarihini değiştiremezler; dönem tamamlanmadan bu sınavları veremezler. Öğretim üyeleri final sınav aralıklarını seçmek için Kayıt Kabul ile direk temasa geçmemelidir. Tüm istekler dekanlıklar aracılığıyla yapılmalıdır. 
 • Derslerin son haftası boyunca final sınavı programlanamaz.
 • Her öğretim üyesi kendi dersinin sınavını yönetmekle sorumludur. Hastalık ya da dekan/direktor tarafından onaylanmış şehir dışında olma gibi hafifletici durumlar altında, öğretim üyesi başka bir öğretim üyesinden yardım isteyebilir ve hiç vakit kaybetmeden bir öğretim veya idari işler asistanına sorumluluk bırakılmalıdır.
 • Not listelerinin yayınlanabilmesi için, ders notlarını girmede belirlen bir son tarihte buluşulması gereklidir.
 • Bildirilen notlar bir hata durumunda değiştirilebilir. Öğrenciler sınav kağıtlarını görebilir ve notların verilişinden sonraki bir hafta içerisinde kağıtlarının tekrar değerlendirmeye alınmasını isteyebilir. Benzer şekilde, yarıyılda belirtilen bir hafta içerisinde, bir öğrenci yarıyıl notunun tekrar değerlendirilmesini isteyebilir. Bu son tarihler geçtiğinde, ne öğretim üyesi ne de öğrenci normal durumlarda notun değişmesini isteyebilir. Son tarih sınırlamasına bakılmaksızın not hesaplama hatası düzeltilmesi, bir istisnadır.
 • Bir sınavdan alınan notla ilgili itiraz süreci Akademik Şikayet Yönergesi uyarınca ilgili sınav kağıdının tekrar değerlendirilmesi ile başlar. Bu değerlendirme öncelikle Fakülte Dekanlığı tarafından yapılmalıdır. Değerlendirme sonucunda ilgili sınav notu Dekanlık tarafından değiştirilebilir. Fakat öğrencinin ders ile ilgili harf notunun ne olacağının belirlenmesi; diğer notları ve notların sınıf içindeki dağılımı göz önüne alınarak, dersi veren öğretim üyesinin yetkisindedir.

  Sınav kağıdının yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan yeni sınav notu Fakülte Dekanlığı tarafından ilgili öğretim elemanına iletilir. Dersin öğretim elemanı bu yeni notu, diğer notları ve notlama sistemini göz önüne alarak öğrencinin harf notunu yeniden belirleyebilir.

  Öğretim Elemanı tarafından belirlenen harf notu Fakülte Dekanlığı'na iletilir.

Görüşme Saatleri
Öğretim üyesinden, öğrencilerin danışmaları için her hafta düzenli görüşme saatleri (ya da laboratuvar) koymaları beklenir. Programlanan saatlerin sayısı öğretim süresi ve öğretim üyesinin ders yükünü yansıtmalıdır. Görüşme saatleri, dersi çakışan olan öğrencilere de uygun olması açısından yeterince esnek olmalıdır. Örnek olarak, en fazla alınan ortak derslere denk gelen görüşme saatlerini başka dersin öğrencileri kullanabilir.

Akademik Danışmanlık
Danışmanlık öğretimin önemli bir parçasıdır. Öğretim üyeleri, akademik kuralları ve yönetmelikleri, danışmanlık ettikleri öğrencilere uygulanan üniversite ve fakülte kurallarını ve prosedürlerini, üniversitenin hizmet ve destek bölümlerine öğrencileri yönlendirebilmeleri için bilmek zorundadırlar. Danışmanlar başvuru süreci boyunca, danışmanı oldukları öğrencilerin başvuru sürecini başarıyla tamamlayabilmeleri için, ek rehberlik saatleri düzenlemelidirler.

Diploma Törenine Katılım
Tüm öğretim üyelerinin, dekanlarından izinli olmadıkça akademik törende hazır bulunmaları ve katılmaları beklenir. Uygun akademik tören kostümünü giymek bu gibi durumlarda zorunludur. Uygun tören kıyafetine sahip olmayan üniversite üyeleri, üniversiteden kiralayabilirler.

Bilimsel Araştırmalar
Araştırma yapmakla yükümlü pozisyonlarda bulunan öğretim üyeleri, uluslararası alanda saygın bir yere sahip dergi ve kitaplarda yayınlanan bilimsel araştırma çalışması yapmak ve üretmekle yükümlüdür. Bu tip bir çalışmanın değerlendirilmesi diğer bölümlerde ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Hizmet
Öğretim üyesi ilgili dekan, rektör yardımcısı ve rektör tarafından belirlenen komisyonlarda çalışmaktan sorumludur. Aynı zamanda, Üniversite, özellikle yaşça gençleri, komisyon işi gibi yoğun görevlerden muaf tutmaya çalışır.