Öğretim Üyeleri Sözleşme Yenileme Kuralları

Koç Üniversitesi’nde, yardımcı doçentlerin sözleşmeleri üç yıla kadar, doçent ve profesörlerin ise 5 yıla kadar yapılır. Bu sözleşmeler aşağıda anlatılan işleyiş ve ilkelere göre yenilenebilir. Olağanüstü durumlarda, mütevelli heyeti, üniversitenin misyonuna üst derecede katkı yapan öğretim üyelerine sınırsız süreli sözleşme yapabilir.

İşleyiş

Dekan/Direktör, sözleşmesi o öğretim yılı içerisinde bitecek olan ve sözleşmesi yenilenmemiş olan öğretim üyesinden, yine aynı akademik yılın ilk haftasında bir yazı göndererek aşağıdaki belgeleri ister :

 • Güncellenmiş özgeçmiş,
 • Yıllık etkinlik raporlarının tümü,
 • Makale ve kitapların yeni baskısı veya deneme baskısı,
 • Öğretim değerlendirmeleri ve
 • Öğretim süresince kullandığı dosya.

Bu dosya o dönem içinde verilen derslerin ders notlarını, okutulan kitapları, derste işlenecek konuları ve kaynak kitapları, sınav örneklerini, makaleleri ve dönem projelerini içerir. Dosya, sözleşme dönemini kapsamalıdır.

 • 31 Ağustos tarihinde sözleşmesi sona erecek olan öğretim üyelerinin, yukarıdaki gerekli dokümanları ve kendisinin gerekli gördüğü diğer meteryalleri 30 Ekim’e yakın bir tarihte Dekanlık Ofisi'ne teslim etmesi gerekir.
 • Dekan/Direktör üç ya da beş üyeden oluşan bilim jürisini atar ve öğretim üyesi tarafından gönderilen dokümanları bu jürilerle paylaşır. Kurul üyelerinin isimleri ve raporları, tarafsızlık konusunda çıkabilecek zorlukları ortadan kaldırmak için gizli kalır. Gerek duyulduğunda kurul üyeleri başka kurumlardan da seçilebilir. Bilim jürisi üyeleri tek başlarına çalışırlar ve kendi kişisel raporlarını 30 Kasım tarihine kadar Dekan/Direktör’e teslim ederler.
   
 • Rektör, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Dekan/Direktör'ün katılacakları bir toplantı organize edilir ve bu toplantıda sözleşmesi yenilenecek öğretim üyesinin dosyası, bilim jürisinin raporları değerlendirilir.
   
 • Rektör Yardımcıları ve Dekan/Direktör kendi kişisel görüş ve değerlendirmelerini yazılı olarak Rektör'e sunarlar.
   
 • Rektör, öğretim üyesinin sunduğu belgeler ışığı altında ve diğer tüm raporlara dayanarak son değerlendirmesini yapar ve sözleşmenin yenilenmesi hususundaki kişisel önerisini Mütevelli Heyeti’ne sunar.
   
 • Öğretim üyesi, sözleşmesinin bitiminden en az 6 ay öncesinde sözleşmesinin yenilenip, yenilenmeyeceği hususunda bilgilendirilir.

Tarihleri ile birlikte Sözleşme Yenileme Süreci:
30 Ekim: Öğretim üyesi sözleşme yenilemek için gerekli dokümanları Dekanlık Ofisi'ne teslim eder.
1 Kasım: Dekan/Direktör bilim jürisini oluşturur.
30 Kasım: Bilim jürisi görüşlerini yazılı olarak Dekan/Direktör’e sunar.
15 Aralık: Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekan/Direktör sözleşme yenileme dosyalarını görüşmek üzere bir araya gelirler.
31 Aralık: Rektör Yardımcıları ve Dekan/Direktör değerlendirme ve önerilerini yazılı olarak Rektör'e sunarlar.

Şubat ayındaki ilk toplantıda: Rektör önerisini Mütevelli Heyeti’ne sunar.

Sözleşme Yenileme Değerlendirmesi için Esas Alınan Kurallar

Sözleşmenin yenilenmesi yönünde yapılan öneriler ve verilen kararlar için uyulması gereken kurallar temel olarak Böl. 2.4’ teki yıllık değerlendirmelerle aynıdır. Aslında, sözleşme yenileme değerlendirmesi, bütün yıllık değerlendirmelerin toplam sonucudur. Buna rağmen, yıllık değerlendirmeler ve sözleşme yenileme değerlendirmeleri arasında iki tane önemli fark vardır; yıllık değerlendirmeler o yıla ait etkinliklerini kapsarken, sözleşme yenileme değerlendirmeleri öğretim üyesinin Üniversitenin misyonuna katkılarının ve onun Üniversiteye gelecekte yüksek kalitede katkı yapabileceği konusunda oluşturduğu güvenin değerlendirmesidir. Ayrıca, sözleşme yenileme kararlarında bilimsel çalışmaların kalitesi daha ön plandadır. Aynı şekilde, sözleşme yenileme değerlendirmesi geleceğe dönüktür ve öğretim üyesinin değerini ve ondaki gelişim potansiyelini değerlendirir, yani öğretim üyesinin salt sözleşme dönemindeki başarılarnı değerlendirmez. Eğer sözleşme yenilenirse, yardımcı doçentlerin ve doçentlerin sözleşme dönemleri sonundaki terfi etme olasılıkları da özellikle gözönüne alınır. Bu çerçevede, öğretim üyeleri planlarını Üniversitelerarası Kurul'dan doçentlik unvanlarını almak üzere yapmalıdırlar. Doçentlik unvanının alınması sözleşme yenileme değerlendirmelerinde gözönünde bulundurulur.