2013 Güz Dönemi itibariyle bütün ders içeriklerinde (syllabus) yer almasına karar verilen "Akademik Dürüstlük Konusunda Koç Üniversitesi'nin Beyanı ve İntihal Konusu" başlıklı metne ulaşmak için tıklayınız.

 

Öğrenci Davranış Kuralları

1. Amaç

Koç Üniversitesi'nin ana hedefi öğretim, araştırma ve kampus hayatında en yüksek standartların elde edilebildiği, kurumsal bütünlüğün sürdürülebildiği ve kişilerin haklarından ve ayrıcalıklarından ödün verilmediği akademik ve sosyal bir çevre oluşturmaktır.

Öğrencilerin, Üniversite topluluğunun üyeleri olarak üniversitenin ve üyelerinin haklarına ve çıkarlarına saygılı olmaları beklenir.

Koç Üniversitesi'nin üyeleri olarak öğrenciler hukukun, Üniversite kurallarının ve düzenlemelerinin farkında olduklarını ve bunlara uyacaklarını kabul etmiş olurlar.

Bu dokümanın amacı Koç Üniversitesi'ndeki kuralların standartlarını ve üniversite topluluğunun öğrenci üyelerinin bu standartları uygulamakta başarısız oldukları takdirde uygulanacak yaptırımları açıkça belirtmektir.

2. Öğrenci Hakları ve Sorumlulukları

Koç Üniversitesi, öğrencilerin aşağıdaki haklara sahip olacakları şekilde bir ortam oluşturmayı hedefler:

2.1. Sınıf içindeki Haklar

Öğrencilere dersin öğretim üyesi tarafından, ders materyalleri, katılım ve diğer gereklilikler, sınav tarihleri ve derecelendirme şeması hakkında minimum bilgi sağlayacak bir “syllabus” (ders programı) sağlanmalıdır.

Öğrencilerin akademik ceza alma endişesi duymadan, öğretim üyesi ile karşıt fikirde bile olsa bir dersin akademik konusu hakkında fikirlerini özgürce ifade etme hakları vardır. Ancak, fikir ayrılıkları her zaman Koç Üniversitesi'nin sınıf davranış kurallarının prensiplerine uygun şekilde sunulmalıdır.

Fakülte üyelerinin ders değerlendirmeleri konusunda öğrencilerin gizlilik haklarına saygılı davranmaları gerekir. Bu sebeple ders harf notları ve sınav puanları gibi ders değerlendirmeleriyle ilgili hususlar sadece Koç Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminde (KUSIS) öğrencilerin kimlikleri gösterilmeden ilan edilir.

2.2. Ayrımcılığın Olmaması

Öğrencilerin tüm üniversite imkânlarından ve hizmetlerinden hiç bir şekilde ayrımcılığa maruz kalmadan yararlanma hakları vardır.

2.3. Öğrenci Kayıtlarının Gizliliği

Sağlık Merkezi ve Psikolojik Danışma Ofisindeki öğrenci kayıtları gizli olarak tutulur ve sadece Öğrenci Dekanının talebi ile veya hukuki izinle gösterilebilir.

Öğrenci, KUSIS'teki akademik kayıtlarını her durumda gizli tutmalı ve gerekli gördüğü durumlarda, sadece Koç Üniversitesi fakültesine, personeline ve öğrencilerin kendilerine en yakın bulduğu aile üyelerine gösterebilmelidir.

2.4. Öğrenci Organizasyonlarına Katılma Hakkı

Koç Üniversitesi öğrencileri, Öğrenci Dekanlığı tarafından oluşturulan prosedürlere uygun olarak hayata geçirilen öğrenci organizasyonlarına katılmak konusunda özgürdürler.

2.5. Disiplin Cezası Sürecinin Şeffaflığı

Disiplin cezası sürecinin, önceden oluşturulmuş ve ilan edilmiş prosedürler doğrultusunda uygulanması gerekir.  

2.6. Şikayet Sürecinin Şeffaflığı

Öğrenciler, sahip oldukları endişe, kaygı ve şikayetlerini Üniversitemize  önceden belirlenmiş prosedürler çerçevesinde dile getirip, sunabilirler.

2.7. İdari Bölümden Hızlı Cevap Alma

Öğrenciler, Üniversite'nin akademik ve idari bölümlerinden nezaket kurallarına uygun biçimde ve mümkün olan en kısa zamanda geri bildirim alabilme hakkına sahiptirler..

2.8. Sınav Yüklerinin Düzenlenmesi

Dönem ortası veya final sınav programlarının öğrencilerin bir akademik gün içerisinde en fazla iki sınav almalarını sağlayacak şekilde düzenlenmeleri temel esastır. Sınav programlarının bu şekilde düzenlenemediği durumlarda bir akademik günde üç veya daha fazla sınavı olan öğrencilerin sınav yükleri telafi sınavları sunularak yeniden düzenlenir. Sınav yüklerinin bir akademik gün içerisinde en fazla iki sınav şeklinde düzenlenmesi için telafi sınavı isteyen öğrencilerin normal dönemlerde iki, yaz dönemlerinde ise bir hafta öncesinden telafi sınavı almak istedikleri dersin öğretim üyesinin bağlı bulunduğu Fakültenin Dekanlık Ofisi'ne başvurmaları gerekmektedir.

2.9. E-postaların Okunması

İdari ve akademik birimler, öğrencilerin akademik hayatları için önemli olabilecek bilgileri e-posta kanalıyla kendilerine ulaştırırlar. Bu mesajlar öğrencilere gönderildiğinde, idari ve akademik birimler tarafından içerikleri okudukları ve bildikleri varsayılır. E-posta hesaplarını düzenli olarak kontrol edip, gönderilen e-postaları okumak öğrencinin sorumluluğundadır.

3. Uygulama

Bu dokümanda ifade edilen davranış kurallarının standartları Koç Üniversitesi'nin tüm öğrencilerine, üniversite mezunlarına, geçiş yapmış, değişim (exchange) programına dâhil olmuş öğrenciler ile özel öğrencilere uygulanır.

Koç Üniversitesi davranış kuralları çerçevesinde, bireysel sorumluluğun uygulanması  kampus içi ile sınırlı değildir. Koç Üniversitesi tarafından belirlenen davranış kuralları Koç Üniversitesi öğrencilerini kampus dışında da bağlar; Koç Üniversitesi, Üniversite kampusü dışında meydana gelen olaylar ve durumlarda da  yetkisini kullanır.

4. Davranış Kuralları

4.1. Giriş

Bu dokümanın 4.2-4.17 maddelerinde Üniversite toplumu içerisinde kabul edilemez olarak düşünülen eylemlerin ve davranışların spesifik örnekleri ifade edilmektedir. Bu listeye her şey dahil değildir ve ek kurallar Üniversite tarafından yayınlanan kural ve yönergelerde mevcuttur.

4.2. Akademik Sahtekârlık

Akademik sahtekârlıklara kopya çekmek, yağmalayıp izinsiz bilgi yayınlamak, bir çalışmayı birden fazla kere sunmak ve danışıklı hile yapmak dâhildir ve bunlarla sınırlı da değildir. Bunların tanımları aşağıda verilmiştir:

4.2.1. Kopya Çekmek

Bir sınavda veya akademik değerlendirmeye tabi tutulacak bir materyalin hazırlanmasında sınıf arkadaşından kopya çekmek veya başkalarına yazılı ya da sözlü olarak soru cevapları ile bilgi sağlamak kopya çekmeye dahildir ancak bunlarla sınırlı da değildir.

4.2.2. İzinsiz Bilgi Çalmak

İzinsiz bilgi çalmak, yazarla ilgili hiç bir bilgi vermeden yazılarını ve fikirlerini alıntı yapmak ya da kullanmaktır. Bu durum kaynağını düzgün bir biçimde belirtmeden bir öğrencinin sınav kâğıdını, bir metni veya bir internet sitesini de içine alır.

4.2.3. Atıfta Bulunulan Bilgiyi Değiştirmeden Kullanmak ya da Kopyalamak

Bir yazılı kaynağa atıfta bulunup da tamamen aynı cümleleri kullanarak metni kopyalamak da, yine akademik sahtekarlığa girer. Yani kaynağını belirttiğiniz halde, orijinalini değiştirmemek ve kendi görüşünüzü katmadan aynı metni tıpatıp yazmak (kopyalamak) akademik hile yapmaktır.

4.2.4. Bir Çalışmayı Birden Fazla Kere Sunmak

Bir çalışmayı birden fazla kere sunmak başka bir derste veya projede önceden kullanılan bir çalışmayı başka bir derste her iki dersin hocasının iznini almadan yeniden sunmayı içine alır.

4.2.5. Hileli Yardım Alma ve Başkasının Kimliğine Bürünme

Hileli yardım alma izinsiz bir biçimde bir başkasından yardım almaktır; örneğin o kişiye ödevini yaptırmak veya kendisi yerine bir başkasını sahte kimlikle sınava sokmaktır. Başka bir öğrencinin kimliğine bürünmek ciddi şekilde hileli bir davranıştır.

4.2.6. Sahte Üretim

Akademik bir hazırlıkta herhangi bir bilginin veya alıntının değiştirilmesi veya uydurulmasını dahil eder ancak bunlarla sınırlı değildir.

4.2.7. Akademik Sahtekârlığa Yardımcı Olmak

Başka bir öğrencinin akademik sahtekarlık yaptığını bilerek yardımcı olmayı içine alır ancak bununla da sınırlı değildir. (Örneğin, kopya çekmek, sahte bilgi üretmek, yazarını belirtmeden bilgi aktarmak, aynı ödevi birkaç defa sunmak.)

4.3. Diğer Sahtekârlık Şekilleri

Üniversiteye uydurma bilgi sağlamak veya bir bilgiyi kasti olarak yanlış vermek diğer sahtekarlık şekillerine dahildir ve davranış kurallarının ihlaline girer, ancak bununla sınırlı değildir.

Uydurma kayıt ve/veya sahte bilgi vermek ve/veya dokümanların değiştirilmesi, tahrif edilmesi, uydurma baskı yapılması yada kayıtların bilinçli olarak kullanılması (Koç Üniversitesi park izinleri ve kimlik kartları da dahil olmak üzere) ; yazılı ya da sözlü yalan beyanda bulunmak ve/veya üniversite işlemleri esnasında veya üniversitenin herhangi bir yöneticisine ya da memuruna sahte bilgi vermek şeklindeki durumlara dahildir ve bunlarla sınırlı değildir.

4.4. Hırsızlık ve Mülk İhlalleri

Hırsızlık veya mülke zarar verme ile sonuçlanan kasti, ihmalkâr ve teşebbüs edici eylemlerde bulunmak yasaktır. Bu durum aşağıdakileri içine almakla birlikte bunlarla sınırlı değildir:

 • Üniversite kampüsünde veya resmi Üniversite birimlerinde iken hırsızlık ve yağma yapmak, hasar vermek, suistimal etmek veya Üniversite ya da başkalarının mülkünü hileli kullanmak.
 • Öğrencinin bir malın çalıntı olduğunu bildiği halde veya mantıken bilmesi gerektiği halde onu kendinde bulundurması

4.5. Entelektüel Mülkün Çalınması veya Zarar Verilmesi

Bu durum aşağıdakileri içine almakla birlikte bunlarla sınırlı değildir:

 • Başka bir kişinin ödevini, kitabını, sınav kağıdını, notlarını, deneyini veya projesini sabote etmek veya çalmak,
 • Başkalarının veya Üniversitenin sahip olduğu bir mala uygunsuz bir biçimde ulaşmak veya bilgisayar veya başka yollar kullanarak elektronik şekilde müdahale etmek.

4.6. Bilgisayar Kaynaklarının Suistimal Edilerek Kullanımı

Koç Üniversitesinin bilgisayar imkânlarını kullanan kişilerin Bilgisayar ve Bilgi Teknoloji (CIT) ofisi tarafından yayınlanan kampüs bilgisayar kullanım politikasının farkında olmaları ve buna uygun davranmaları beklenir. Kabul edilemez kullanım biçimleri aşağıdaki gibi olmakla beraber bunlarla sınırlı değildir:

 • Hangi amaçla olursa olsun bir dosyaya izinsiz girmek,
 • Bir dosyanın izinsiz transferini gerçekleştirmek,
 • Telif hakkı bulunan bir bilgisayar yazılımını ya da diğer dijital bir içeriği izinsiz kopyalayıp dağıtmak,
 • Telif hakkı yasalarını ihlal edecek şekilde bilgisayar imkânlarını ve kaynaklarını kullanmak,
 • Bir başka kişinin kimliğini ve / veya şifresini kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek,
 • Başkalarının iletişimini tahrif etmek,
 • Bilgisayar imkânlarını kullanarak müstehcen, taciz edici veya tehdit edici mesajlar göndermek,
 • Bir başka öğrencinin, öğretim üyesinin, Üniversite görevlisinin veya herhangi bir Üniversite toplum üyesinin çalışmasına bilgisayar imkânlarını kullanarak müdahale etmek,
 • Esasen Üniversitenin misyonuna odaklanmadığı halde Üniversite bilgisayar ağında bulunan kişisel web sayfalarını kullanmak,
 • Bilgisayar imkânlarını ve ağını kişisel maddi veya diğer ticari çıkarlar doğrultusunda izinsiz kullanmak,
 • Üniversite bilgisayarlarının ve bilgisayar ağının performansına hasar vermeye veya niteliğini bozmaya teşebbüs etmek.

4.7. Üniversite Kaynaklarının veya İsminin İzinsiz Kullanımı

Üniversite kaynaklarının veya isminin izinsiz kullanımı, Üniversitenin ismini, amblemini veya mührünü kullanmayı, Üniversitenin herhangi bir hizmetine, ekipmanına, kaynağına veya mülküne izinsiz olarak girmeyi, onları bulundurmayı, teslim almayı veya kullanmayı içine alır ancak bunlarla sınırlı değildir.

Burada verilmiş olanın dışında Üniversitenin ve öğretim üyesinin/sunumu yapan kişinin yazılı rızası olmadan herhangi bir ders sunumu esnasında yapılan kaydı hiç bir öğrenci satmamalı, başkalarına dağıtmamalı veya yayınlamamalıdır. Bu kural her tür ortamda elle yazılmış veya daktilo edilmiş notlar da dâhil olmak üzere bütün kayıtlar için geçerlidir.

4.7.1. Ders Notlarının Satılması

Üniversite tarafından ve dersin öğretim görevlisi tarafından açıkça izin almadan ders notlarının veya kayıtlarının öğrenci tarafından satılması veya ticari olarak dağıtılması Koç Üniversitesinin Davranış Kuralları’nın ihlaline girer ve bu durum, söz konusu notlar veya kayıtlar öğrenci tarafından veya bir başkası tarafından hazırlansa da fark yoktur. Bu kural her tür ortamda elle yazılmış veya daktilo edilmiş notlar da dâhil olmak üzere bütün kayıtlar için geçerlidir.

4.7.2. Ders Notlarının Kopyalanması

Bir derse halen kayıtlı olan öğrenciler kendi notlarının veya kayıtlarının kopyalarını, mevcut kayıtlı diğer öğrencilere, derse katılımla ilgili olarak ortaya çıkan makul bir durum sebebiyle, ticari kar amacı gütmeyen hedeflerle verebilir. Bu duruma bireysel çalışma veya grup çalışması dâhildir.

4.7.3. Özel Dersler

Üniversite tesisi özel ders vermek veya almak için kullanılamaz

4.8. Üniversite Kurallarının İhlali

Öğrencilerden yayınlanmış, üniversitenin yürütülmesine ilişkin politika, kural, düzenleme ve duyuruların farkında olmaları ve bunlara uymaları beklenir.

4.9. Zihinsel veya Bedensel Zarar Verme, Tehlikeli Eylem ve Saygısızlık

Herhangi bir kişiye karşı bedensel ve/veya zihinsel olarak zarar vermek veya verme maksadında olmak veya tehlikeli bir biçimde saygısızlık yapmak bundan dolayı kişinin zihinsel veya bedensel olarak zarar görme olasılığının bulunması kabul edilemezdir. Bu durum her tür fiziksel suiistimali, sözlü suiistimali, tehdidi, gözdağı vermeyi, taciz etmeyi, cinsel tacizde bulunmayı, herhangi bir başka kişinin fiziksel veya zihinsel sağlığını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde bir kişiyi fiziksel olarak alıkoymayı içine alır ancak bunlarla sınırlı değildir.

4.10. Cinsel Taciz ya da Başka Taciz Türleri

Cinsel taciz istenmeyen cinsel yaklaşımları, cinsel kayırma isteklerini ve diğer cinsel içerikli sözlü veya fiziksel davranışları içine alır. Bu davranışların şikayet edilmesi veya bu davranışlara itiraz edilmesi halinde bir kişinin istihdamını veya eğitimini açıkça veya gizli olarak etkilemesi, bir kişinin işini veya eğitim performansını mantık dışı şekilde etkilemesi veya korkutucu yada saldırgan bir çalışma veya öğrenim ortamı yaratmasıdır.

Herhangi bir kişinin bir öğrenci tarafından tacize uğraması, sözcüklerin, hareketlerin, betimlemenin veya fiziksel materyallerin ya da herhangi bir bedensel davranışın ırk, renk, milliyet veya etnik köken, cinsiyet, din, yaş ve ya da fiziksel veya zihinsel bir kusuru temel alarak sergilenmesini ve bu şekilde bir kişinin Üniversite aktivitelerine veya Üniversite imkânlarını kullanmasına karşı katılımını büyük ölçüde bozacak saldırgan ve korkutucu bir ortam yaratmayı içine alır. Taciz olarak kabul edilmesi için belli bir kişiyi veya grubu hedeflemeli veya direkt olarak o kişiye ya da kişilere yönelik yapılmalıdır.

Tüm bu durumlarda öğrencinin yapması gereken ilk iş, yaşadığı durumu Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi gibi, kendisine yol gösterecek bir birime iletmesi, profesyonel yardım ve destek almasıdır.

4.11. Engellemek ve Bozmak

Üniversitenin öğretim, araştırma ve idari aktivitelerini veya birimlerini engellemek ya da onlara müdahale etmek kabul edilemez ve ciddi bir asayiş bozucu davranış sayılır.

4.12. Uyum Göstermeme

Öğrencilerden davranış kurallarına  uymaları ve gerektiğinde Koç Üniversitesi fakültelerine ve kadrosuna  kimliklerini ispat etmeleri beklenir.

4.13. İzinsiz Erişim

Resmi yetki olmaksızın her hangi bir üniversite binasına, özel odaya ve resmi üniversite kayıtlarına izinsiz erişimi içine almakta ve bununla da sınırlı kalmamaktadır. İzinleri olmadığı sürece öğrencilerin üniversite ofislerine, laboratuvarlara veya binalara giriş anahtarları veya erişim cihazları bulundurma, kopyalama veya kullanma yetkileri yoktur.

4.14. İzinsiz Gözetlemek ve Fotoğraf Çekmek

Öğrencilerden üniversitenin tüm üyelerinin mahremiyetine saygı göstermeleri beklenir. Üniversite üyelerinin mahrem haklarının bulunduğu yerlerde izinsiz video çekimi veya fotoğraf çekimi kabul edilemez. Bu tarz izinsiz görüntüleri tutmak, başkalarına göstermek veya dağıtımını yapmak Davranış Kurallarının aynı şekilde önemli bir ihlali olarak kabul edilir.

4.15. Alkol ve Madde Kullanımı

Öğrenciler kampüste, üniversiteye ait her hangi bir binada veya üniversiteye ait her hangi bir arazi de alkollü içki bulunduramaz, tüketemez veya bir başkasına veremez. Aleni sarhoşluk ve / veya içkinin etkisiyle hareket etmek yasaklanmıştır. Yasadışı herhangi bir madde bulundurmak, kullanmak, satmak ve tedarik etmek için girişimde bulunmak Davranış Kurallarının affedilemez bir ihlali olarak görülür.

4.16. Tahrip Edici Aletler ve Silahlar

Öğrenciler her tür ateşli silahlar (yasal olarak ruhsatlı olanlar da dahil), sıkıştırılmış hava silahları, pelet veya yasa dışı bıçaklar, tehlikeli kimyasallar ya da her tür patlayıcı maddeler (havai fişekler de) dahil olmak üzere silah bulunduramazlar.

4.17. Kumar Oynamak

Kumar oynamanın her türünü organize etmek ve yürütmek yasaklanmıştır.

4.18. Sigara İçmek

Koç Üniversitesi üyeleri için sigaradan uzak bir çevre oluşturabilmek adına Sigara İçilmez Politikası uygular.

5. Yaptırımlar

Aşağıdaki yaptırımlar, Davranış Kurallarını ihlal eden öğrencilere Üniversite Disiplin Komitesi tarafından ihlalin derecesi göz önünde bulundurularak uygulanabilir. Ayrıca, Üniversite, öğrencinin  okuduğu müddetçe dosyasına yansıyacak şekilde olayla ilgili yazılı kayıt tutmayı tercih eder.

Uyarı: Uyarı öğrenciye yazılı olarak davranışıyla ilgili daha dikkatli olmasına yönelik öğüt verilmesidir.

Kınama: Öğrenciye davranışının yanlış olduğunu beyan eden bir mektubun verilmesidir.

Şartlı Erteleme: Şartlı erteleme belli bir zamanı içine alan özel bir durumdur. Eğer öğrenci kuralları yeniden bu sure içerisinde ihlal ederse daha ciddi disiplin cezaları uygulanabilir.

Gerekli uyum: Gerekli uyum, konuyla ilgili disiplin cezası olarak bir ihtiyacı karşılamak, görevi yerine getirmek veya bir kamu hizmetinde bulunmaktır.

El koyma: Üniversite, kuralların ve düzenlemelerin ihlali durumunda kullanılan veya sahip olunan eşyalara el koyabilir.

Telafi etme: Üniversite öğrencinin ilgili kaybı ve hasarı telafi etmesini isteyebilir.

Ayrıcalıkların Kısıtlanması: Üniversite, öğrencinin ayrıcalıklarını kaldırabilir veya kısıtlayabilir. KUSIS'e veya resmi nüshalara erişimini belli bir süre kaldırabilir. Ancak yaptırım yalnız bunlarla sınırlı değildir.

Öğrenci Yurdundan Uzaklaştırma: Üniversite bir öğrencinin yurt servislerinden faydalanması konusundaki kontratını askıya alabilir.

Öğrenci Yurdundan Çıkarılma: Üniversite bir öğrencinin yurt hizmetlerinden faydalanmasını iptal edebilir.

Uzaklaştırma: Üniversite bir öğrencinin belli bir zaman zarfında kaydını askıya alabilir. Bu zaman sona erdikten sonra öğrencinin Üniversiteye dönmesi kabul edilir.

Çıkarılma: Üniversite öğrencinin kaydını silebilir

Diploma veya Akademik Unvanı Kısıtlamak: Üniversite öğrencinin diploma veya akademik unvan almasını belli bir sure için askıya alabilir. Bu durum söz konusu ceza sona erene kadar geçerlidir.

Yukarıdaki cezaların uygulanmasını gerektirecek durumlar ve genel disiplin yönetmeliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Bu belgenin bazı bölümleri aşağıda sıralanan üniversitelerin Öğrenci Davranış Kuralları'ndan uyarlanmıştır:

UCLA: 3; 4.1; 4.2.5; 4.2.6; 4.4; 4.7; 4.7.1; 4.7.2
Rice University: 4.3; 4.9; 4.16
University of Virginia: 2.6; 2.7
UC Berkeley: 4.5; 4.11
UC Davis: 4.10

Sınıf Davranış Kuralları

Koç Üniversitesi öğrencilerinin sınıf davranış kurallarına bağlı kalmaları ve dersler esnasında her tip kabul edilemez davranıştan kaçınmaları gerekmektedir. Sınıfta yasak olan aktiviteler aşağıdaki gibi olmakla birlikte bunlarla sınırlı da değildir:

 • Öğrenciler arasındaki konuşmalara iştirak etmek
 • Cep telefonları ve diğer elektronik cihazları kullanmak
 • Konferans salonuna girmeden önce tüm cep telefonları kapatılmalıdır. Eğer çok önemli bir telefon bekliyorsanız lütfen telefonunuzu sessiz çağrıya alın ve öğretim görevlinize size bir telefon gelebileceğinden bahsedin.
 • Dersle ilgisi olmayan sebeplerle laptop kullanmak
 • Geç gelmek veya öğretim görevlisinin önceden iznini almadan erken ayrılmak
 • Eğer sınıftan acil bir sebeple çıkmanız gerekirse lütfen dersi en az bölecek şekilde hareket edin.
 • Dersle ilgisi olmayan materyalleri okumak; örneğin dergiler, gazeteler, romanlar v.s..
 • Şahsi aktiviteler veya diğer dersler üzerinde çalışmak.
 • Profesörün veya diğer öğrencilerin sözünü kesmek.
 • Öğrenciler soru sormadan veya yorum yapmadan önce öğretim görevlisinden izin almalıdır.
 • Sınıfa çöp atmak
 • Öğrenciler diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde ve arkalarında çöp bırakmayacak şekilde davrandıkları sürece derste yiyip içebilirler.

Sınıf Davranış Kurallarını uygulamada gösterilen başarısızlık sınıftan uzaklaştırma ve disiplin cezası ile sonuçlanabilir.